На овој страници можете преузети обрасце и захтеве

Преузмите жељени образац

-ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ     Преузмите


– ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА АЖУРИРАНЕ СТУДИЈЕ

 О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА                                                                                                                          Преузмите

ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА

                                                                                                                                                                      Преузмите

ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА И САДРЖАЈА СТУДИЈЕ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ   Преузмите

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОТВРДЕ О ИЗУЗИМАЊУ ОД ОБАВЕЗЕ ПРИБАВЉАЊА  ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Преузмите

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ  НА СТУДИЈУ ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА О

ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ       Преузмите

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ  Преузмите

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА САКУПЉАЊЕ И ТРАНСПОРТ ОТПАДА Преузмите

ЗАХТЕВ за издавање измењене дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада или измењене интегралне дозволе за обављање више делатности једног оператера на територији Града Чачка Преузмите

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА АЖУРИРАНУ СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  Преузмите

 

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  Преузмите

 

ЗАХТЕВ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Преузмите

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ТРЕТМАН, ОДНОСНО СКЛАДИШТЕЊЕ, ПОНОВНО ИСКОРИШЋЕЊЕ  И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА   Преузмите