Заштита ваздуха од загађења

На трериторији Чачка нема изразито великих извора загађења ваздуха типа великих индустријских комплекса, каменолома итд. Основни извори загађења су: интензиван локални и транзитни друмски саобраћај и постројења за производњу топлотне енергије.

Административна територија Чачка обухвата котлину која се простире на око 200м надморске висине и побрђа и планине које је окружују до 900 м надморске висине. Проблем аерозагађења приметан је у висинској зони испод 300м надморске висине због веома ниског интензитета природног струјања ваздуха, па је тај део територије повремнено изложен повећаним концентрацијама загађујућих материја.

Мониторинг врши Завод за јавно здравље из Чачка, као овлашћена установа на пет карактеристичних мерних места. Осим тога у току је постављане стационарне мерне станице у кругу Центра за воћарство и виноградарство у Чачку од стране Министарства за просторно планирање и заштиту животне средине Републике Србије.

Чачак је у том смислу предузео следеће мере које треба да допринесу отклањању узрока аерозагађења:

• Донет је и у завршној фази је реализација Плана гасификације града чиме се сманује потрошња нееколошких енергената
• Донет је и у завршној  фази је реализација Плана топлификације града чиме се смањује број неодговарајућих постројења за производњу топлотне енергије
• Донета је Студија саобраћајне основе града, према којој се врши реконструкција и рехабилитација саобраћајне инфраструктуре града, а тиме се смањује специфична потрошња горива у СУС моторима и побољшава квалитет сагоревања
• У току је припрема израде Стратегије развоја енергетике града са посебним акцентом на заштиту ваздуха од загађења
• Чачак је члан Асоцијације ENERGIE CITE чији је један од циљева заштита ваздуха од загађења, и учествује у свима активностима: едукације, конференције форуми, пројекти…
• Уведена је наменска еколошка такса за средства друмског саобраћаја.

Контрола квалитета ваздуха

На основу члана 69. и 70. Закона о заштити животне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 135/04 и 36/09), члана 9. став 2. и члана 15. Закона о заштити ваздуха („Сл.гласник РС“, број 36/2009 и 10/13), члана 18. Одлуке о градским управама ( „Сл. лист града Чачка“ бр.8/2008) и члана 23 тачка 13. Статута града Чачка ( „Сл. лист града Чачка“ бр.3/2008), Градска управа за урбанизам града Чачка доноси програм контроле квалитета ваздуха за 2014. годину. Сагласност на Програм даје Министарство надлежно за послове заштите животне средине. У складу са законом обавеза локалне самоуправе односно,надлежног органа за послове заштите животне средине је да Извештаје о стању квалитета ваздуха, са коментаром и поређењем са прописаним вредностима, редовно ажурира преко WEB странице Града Чачка, као:
•   месечни извештај са приказаним дневним вредностима ( SO2 , NO2 ,чађ, укупна масена концентрација суспендованих честица ПМ10 и ПМ2,.5,
•   месечни (укупне таложне материје),
•   годишњи извештај са обрадом података у електронској форми и као писани извештај.